Regulamin sklepu internetowego

§ 1

 

Regulamin określa zasady sprzedaży, w tym prawa i obowiązki kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. oraz sprzedającego, w zakresie umów zawieranych na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego  REM-Sen.pl

§ 2


 1. Sprzedaż ma charakter umowy zawieranej na odległość w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014r. poz. 827) „zwana dalej PrKonU”. Przy czym kupującego uważa się za konsumenta, jeżeli jest on osobą fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą (sprzedającym) czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. Jeżeli kupujący nie jest konsumentem nie przysługują mu prawa przewidziane w ustawie PrKonU.
  2. Umowa sprzedaży, o której mowa w  § 2 ust. 1 jest zawierana pomiędzy:
  a. Składającym zamówienie „zwanym dalej kupującym”,

  a

  b. Przyjmującym zamówienie (zwanym dalej „sprzedającym”):

Emilia Kiełbasa – prowadząca działalność gospodarczą pod firmą – REMS Emilia Kiełbasa

 1. Strażacka 15

58-260 Bielawa


REGON: 021018966
NIP: 8821724499

adres e-mail: biuro@rem-sen.pl
tel:  +48 797 390 006
nr konta:   ING 52 1050 1908 1000 0090 6856 9467

Sprzedający zaznacza, iż wykonuje działalność na podstawie złożonego wniosku o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej.


 1. Sprzedający wskazuje kupującemu jako sposób porozumiewania się, z zastrzeżeniem wyjątków wyraźnie przewidzianych w niniejszym regulaminie,  
  wyłączne formy kontaktu:
  a. telefoniczny – nr +48 797 390 006
  b. drogą mailową – biuro@rem-sen.pl
  4. Kupujący może kontaktować się ze sprzedającym od poniedziałku do piątku w godzinach 10:00-16:00.
  5. Zamówienia składane przez kupującego są realizowane wyłącznie na terytorium RP.
  6. Skutecznie złożone zamówienie jest umową sprzedaży w rozumieniu przepisów art. 535 i nast. ustawy z dnia 23.04.1964r. Kodeks cywilny ( tekst jednolity:  Dz. U. 2014r. poz. 121,827) „zwana dalej kc” tj. umową na mocy której sprzedający zobowiązuje się przenieść na kupującego własność zamówionej rzeczy i wydać mu tę rzecz na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić
  umówioną cenę sprzedającemu.

  § 3
  1. Strony zgodnie oświadczają, iż wszystkie elementy istotne umowy sprzedaży o której mowa w § 2 niniejszego regulaminu, takie jak w szczególności cechy charakterystyczne sprzedawanego przedmiotu, cenę itd. będą przekazane do wiadomości kupującego najpóźniej w chwili wyrażenia przez kupującego woli związania się umową. Jednocześnie kupujący w chwili wyrażenia woli zawarcia umowa sprzedaży oświadcza, iż szczegółowo zapoznał się z cechami i właściwościami kupowanej rzeczy podanymi w opisie przedmiotu. W razie jakichkolwiek wątpliwości co do przedmiotu zawieranej umowy kupujący jest zobligowany zwrócić się do sprzedającego ze stosownym zapytaniem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie – zob. § 2 ust 3 niniejszego regulaminu. W przypadku gdy przedmiotem umowy jest rzecz wytwarzana na indywidualne zamówienie Kupującego umowa dochodzi do skutku z chwilą potwierdzenia przez sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji.
  2. Sprzedający ma obowiązek dostarczyć kupującemu zamówioną rzecz wolną od wad.
  3. Cena oferowanego do sprzedaży produktu obejmuje wartość brutto, a zatem uwzględnia 23% podatek VAT.
  4. Cena oferowanego do sprzedaży produktu nie uwzględnia kosztów transportu do kupującego, o czym kupujący w chwili składania zamówienia będzie poinformowany.
  5. W przypadku faktury VAT (zamiast paragonu fiskalnego) lub zmiany adresu wysyłki, na inny niż adres danych kontrahenta wskazanych w sklepie internetowym www.rem-sen.pl, należy niezwłocznie wypełnić formularz.
  6. Sprzedający dopuszcza następujące sposoby zapłaty:
  a. gotówką, przedpłata na konto sprzedającego 52 1050 1908 1000 0090 6856 9467.
 2. za pobraniem tj. płatność ceny i kosztów transportu do rąk kuriera dostarczającego zamówiony towar.
  7. Zakupione produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej w ciągu 3 dni od momentu zaksięgowania wpłaty kwoty obejmującej cenę oraz koszty transportu. Sprzedający czas dostawy określa na okres 1- 3 dni roboczych. W przypadku produktów wytwarzanych na indywidualne zamówienie kupującego, według jego specyfikacji czas transportu jest ustalany indywidualnie z kupującym.
 3. Sprzedający dopuszcza możliwość osobistego odbioru zamówionej rzeczy po wcześniejszym powiadomieniu sprzedającego.

  § 4
  1. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat.
  2. Sprzedający informuje kupującego, że istnieje domniemanie – wada rzeczy istniała w momencie sprzedaży rzeczy, o ile zostanie stwierdzona przed upływem 1 roku od dnia jej wydania.
  3. Stosownie do treści art. 560 kc kupujący ma prawo złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny lub o odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedający niezwłocznie rzecz wymieni lub naprawi.
  4. Uprawnienie o którym mowa w par. 4 ust. 3 nie przysługuje sprzedającemu, jeżeli ten uprzednio jednokrotnie dokonał naprawy bądź wymiany wadliwego towaru.
  5. Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) kc może zamiast zaproponowanego przez sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na rzecz wolną od wad, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę.
  6. Przy ocenie nadmierności kosztów o których mowa w par. 4 pkt 5 uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także należy uwzględnić niedogodności na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia.
  7. Sprzedający nie przewiduje żadnych usług posprzedażnych, a także nie udziela gwarancji na sprzedawane produkty.

  § 5
  1. Sprzedający w zakresie zawieranych umów przewiduje następującą procedurę reklamacyjną:
  a) przesłaną warunkująca wszczęcie przedmiotowej procedury jest:
  - wada fabryczna sprzedawanej rzeczy,
  - sprzedawana rzecz uległa uszkodzeniu podczas transportu,
  - sprzedawany towar jest niezgodny ze złożonym zamówieniem,
  b) w przypadku stwierdzenia jednej z przesłanek warunkujących wszczęcie procedury reklamacyjnej przez kupującego, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym sprzedającego korzystając z dopuszczalnych form kontaktu opisanych w § 2 ust. 3 pkt a – b ewentualnie kierując korespondencję na adres: REMS Emilia Kiełbasa, ul. Strażacka 15, 58-260 Bielawa, podając jednocześnie preferowaną formę kontaktu z kupującym pod rygorem braku skutków wynikających z § 5 ust. 1 pkt c niniejszego regulaminu. Sprzedający uprzejmie prosi kupującego, o ile nie stanowi to dla niego zbyt daleko idącej uciążliwości, o dołączenie dowodu zakupu reklamowanej rzeczy (np. fakturę VAT) oraz spisanego w obecności pracownika firmy kurierskiej protokołu szkody, aczkolwiek sprzedający zaznacza, iż nie jest to warunkiem koniecznym rozpatrzenia reklamacji. Sprzedający zastrzega, że jeżeli kupującym jest przedsiębiorca to traci on uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie sprzedawcy o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
  c) sprzedający ma 30 dni na ustosunkowanie się do twierdzeń i dowodów przedstawionych przez kupującego. W przypadku braku odpowiedzi ze strony sprzedający uznaje się, że reklamacja została uwzględniona w całości. Wskazany powyżej termin uważa się za zachowany w przypadku wysłania w tym terminie do kupującego wiadomości e-mail bądź nadania przesyłki listowej w siedzibie operatora pocztowego.
  d) w przypadku uwzględnienia reklamacji w całości, reklamowany produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, względnie wobec braku możliwości wymiany na rzecz pełnowartościową sprzedający zwróci kupującemu zapłaconą cenę oraz koszty transportu.
  2. Po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego oraz zwrotu kupujący może zwrócić się z wnioskiem o rozwiązanie sporu do stałego konsumenckiego sądu polubownego lub do mediatora, może także uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory można znaleźć na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595. Kupujący może również zwrócić się  do właściwego sądu.

  § 6
  1. Sprzedający informuje kupującego będącego konsumentem, iż ma on prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni od otrzymania towaru bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem § 7.
  2. Celem skorzystania przez kupującego będącego konsumentem z prawa odstąpienia od umowy, zobowiązany jest on do poinformowania sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. kierując do sprzedającego przedmiotowe oświadczenie w sposób wskazany w § 2 ust. 3 pkt a lub b).
  3. Kupujący będący konsumentem  może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy korzystając przy tym z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednakże nie jest to obowiązkowe. Formularz odstąpienia od umowy stanowi załącznik 1 do niniejszego regulaminu.
  4. Termin o którym mowa w § 6 ust. 2 uważa się za zachowany w przypadku wysłania przez kupującego oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem tego terminu.
  5. W przypadku skutecznego odstąpienia przez kupującego będącego konsumentem od umowy, przedmiotowa umowa uważana jest za niezawartą, a sprzedający zwróci mu wszystkie otrzymane od sprzedającego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym sprzedający został poinformowany o decyzji kupującego będącego konsumentem o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Sprzedający dokona zwrotu otrzymanych płatności przelewem kierując wpłatę na konto wskazane przez kupującego będącego konsumentem na piśmie bądź mailem ewentualnie przekazując kupującemu pieniądze w inny wskazany przez kupującego sposób. Wszelkie koszty wynikające ze zwrotem wpłaconych przez kupującego kosztów ponosi sprzedający.
  6. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy kupujący obowiązany jest odesłać rzecz sprzedającemu niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym kupujący poinformował sprzedającego o odstąpieniu od zawartej umowy. Termin ten uważa się za zachowany jeżeli kupujący odeśle sprzedającemu rzecz przed upływem 14-sto dniowego terminu.
  7. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z rzeczy w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
  8. Kupujący będący konsumentem ponosi tylko rzeczywiście poniesione koszty zwrotu rzeczy.
  9. Kupujący niebędący konsumentem w rozumieniu art. 221 k.c. nie ma prawa do skorzystania ze wskazanego powyżej prawa do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny.

  § 7
  Kupującemu będącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w przypadkach określonych w art. 38 PrKonU tj. w odniesieniu do umów:

  1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

  § 8
  1. Dane osobowe kupującego podlegają ochronie wedle przepisów Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej jako RODO.
 4. Administratorem danych osobowych jest sprzedający – Emilia Kiełbasa – prowadząca działalność gospodarczą pod firmą REMS prowadząca działalność gospodarczą pod firmą – REMS Emilia Kiełbasa, ul. Strażacka 15, 58-260 Bielawa, REGON: 021018966, NIP: 821724499. We wszelkich sprawach odnoszących się do przetwarzania danych osobowych sprzedający prosi o kontakt pod numerem +48 797 390 006 lub mailowy:biuro@rem-sen.pl.
 5. Przetwarzaniu podlegają następujące dane osobowe:
  a) imię i nazwisko (nazwę w przypadku przedsiębiorców)

b)adres zamieszkania,

 1. c) adres pod który sprzedający ma dostarczyć zamówione produkty jeżeli jest inny niż adres zamieszkania,
 2. d) datę urodzenia w celu weryfikacji wieku osoby składającej zamówienie,
 3. e) Numer Identyfikacji Podatkowej (w przypadku przedsiębiorców),
 4. f) numer rachunku bankowego,
 5. g) adres e-mail,
 6. h) numer telefonu.

  Przekazane dane osobowe są przetwarzane na podstawie udzielonej przez Kupującego zgody w celu realizacji zawartej umowy, w tym wystawienia faktury, a także celem zorganizowania transportu, w tym przekazania podanych danych adresowych firmie kurierskiej. Nadto sprzedający przetwarza przekazane dane osobowe w celu prowadzenia sprawozdawczości finansowej oraz dochodzenia roszczeń na drodze sądowej jeżeli takowe roszczenia powstaną. W tym celu sprzedający będzie przekazywał dane osobowe:
 7. a) firmom świadczącym usługi transportowe i spedycyjne w celu dostarczenia kupującemu zamówionych produktów,
 8. b) podmiotom świadczącym na rzecz sprzedającego usługi finansowe oraz rachunkowe w celu realizacji przewidzianych prawem obowiązków.
 9. Za odrębną zgodą kupującego sprzedający będzie przetwarzał dane osobowe kupującego w celach marketingowych – m.in. w celu przekazywania Kupującemu newslettera, jak też innych informacji o charakterze handlowym (Kupujący  wyraża zgodę przez zaznaczenie odpowiedniego pola podczas dokonywania rejestracji bądź składania zamówienia).
 10. Kupujący ma prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 11. Przekazane dane osobowe są poufne i nie będą ujawniane osobom nieuprawnionym.
 12. Kupujący posiada prawo do wglądu swoich danych osobowych, do ich poprawiania, aktualizacji. Kupującemu przysługuje prawo do wniesienia żądania o usunięcia jego danych osobowych.
 13. Szczegóły odnoszące się do przetwarzania danych osobowych są dostępne na stronie internetowej sprzedającego w zakładce ……… Sprzedający prześle politykę przetwarzania danych osobowych drogą mailową na żądanie kupującego.

  § 9
  1. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do treści niniejszego regulaminu lub co do oferowanych przez sprzedającego produktów, kupujący ma prawo zwrócić się w tym celu do sprzedającego, który udzieli kupującemu stosownej informacji.
  2. Postanowienia niniejszego regulaminu nie wyłączają ani nie ograniczają jakichkolwiek praw kupującego będącego konsumentem w rozumieniu art. 22(1) kc przysługujących kupującemu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego regulaminu z tymi przepisami, zastosowanie znajdują przepisy powszechnie i bezwzględnie obowiązującego prawa polskiego.

  § 10
  Niniejszy Regulamin wchodzi w życie i obowiązuje z dniem jego ogłoszenia. Wszelkie zmiany w treści regulaminu zostaną wprowadzone po uprzednim zamieszczeniu stosownej informacji na stronie sprzedającego tj. rem-sen.pl przypadku, gdy zarejestrowany w sklepie internetowym rem-sen.pl użytkownik, poinformowany o treści ewentualnych zmian w regulaminie, nie godzi się z nimi może usunąć posiadane tam konto bez jakichkolwiek konsekwencji.


  ZAŁĄCZNIK NR 1.

  (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

  –  Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

  –  Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu  następujących

  rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

  –  Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

  –  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

  –  Adres konsumenta(-ów)

  –  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

  –  Data

  (*) - Niepotrzebne skreślić.

STATUSY ZAMÓWIEŃ

Zarejestrowane - przyjęcie zamówienia

Realizowane - zamówienie w trakcie realizacji

Zrealizowane - towar wysłany

Oprogramowanie sklepu internetowego  SitePromotor - pozycjonowanie stron internetowych